3_6700908

FOTO: privatna arhiva Dragana Gačevića
lokacija kaisera
2. Kreuzer Kaiser Franz Joseph I. in Shanghai